PPC se mění na Dotidot.

Zjistěte více
Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky registrované před 16. 5. 2022

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti PPC Bee s.r.o.

Účinné pro zákazníky registrované po 16. 5. 2022

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky /dále jen „obchodní podmínky“/ obchodní společnosti PPC Bee s.r.o., IČ: 040 38 002, sídlem Praha 5, Smíchov, Křížová 2598/4, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 241330 /dále jen „poskytovatel“/, upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a fyzickou osobou podnikatelem (v rámci jeho podnikatelské činnosti) nebo právnickou osobou /dále jen „zákazník“/, vzniklé v souvislosti s poskytováním služby spočívající v užívání Aplikace PPC Bee, která je určena na správu PPC kampaní v PPC systémech provozovaných třetími stranami. Aplikace PPC Bee je umístěna na webových stránkách http://app.ppcbee.com
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě nebo jiná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou zveřejněna na http://www.ppcbee.com. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu jednotlivých jazykových verzí má přednost česká verze.
 4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. O každé takové změně poskytovatel vhodným způsobem informuje zákazníka (postačí emailem uvedeným při registraci do Aplikace PPC Bee) nejméně 30 dnů předem. Vůči zákazníkovi je změna účinná ke dni uvedeném v takovém oznámení. Nebude-li zákazník se změnou obchodních podmínek souhlasit, má právo vypovědět smlouvu ke dni účinnosti takové změny. Výpověď smlouvy musí zákazník doručit nejpozději jeden den před účinností změny podmínek.
 5. Obchodní podmínky jsou doplněny Zásadami ochrany osobních údajů

II. VÝKLAD POJMŮ

"Smlouva" – Smlouva o užití Aplikace PPC Bee v rozsahu základních funkcí spojená se smlouvou o poskytování souvisejících služeb uživatelské podpory internetových aplikací uzavřená mezi poskytovatelem a zákazníkem, jejímž předmětem je poskytnutí Aplikace PPC Bee na vytváření a správu PPC kampaní a doplňkových funkcí, uveřejněné na webové adrese http://app.ppcbee.com, uzavřená postupem podle čl. III těchto obchodních podmínek. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto obchodní podmínky a aktuální Ceník služby.

"Aplikace PPC Bee" – aplikace na správu PPC kampaní v reklamních systémech PPC provozovaných jinými stranami, jako např. Google Ads, Seznam Sklik a Microsoft Advertising, které si zákazník sám spravuje prostřednictvím administračního rozhraní poskytovatele. Aplikace PPC Bee je dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Autorským právem je Aplikace PPC Bee chráněna jako počítačový program, stejně jako její jednotlivé moduly, obsažené databáze a grafické prvky, které jsou součástí software s výjimkou těch jejích částí, které podléhají komerčním, free či open-source licencím třetích stran /dále jen „licence třetích stran“; viz Prohlášení o komponentech třetích stran/. Vykonavatelem majetkových autorských práv k Aplikaci PPC Bee jako celku včetně všech modulů vytvořených na jejím základě je poskytovatel (společnost PPC Bee s.r.o.) s výjimkou jejích částí podléhajícím FOSS licencím.

“PPC systémy” – pay-per-click; reklamní systémy, které umožňují inzerentům umístit svou reklamu na webu, přičemž platba za umístění reklamy proběhne vždy pouze tehdy, když uživatel klikne na reklamu inzerenta. Použití Aplikace PPC Bee je zpoplatněno dle Ceníku.

“Doplňková funkce” – je souhrnné označení pro ty funkce Aplikace PPC Bee, které nejsou součástí základní funkcionality Aplikace PPC Bee a zákazníkům jsou nabízeny nezávisle.

“Image editor” – Doplňková funkce v Aplikaci PPC Bee spočívající v možnosti upravovat obrázky vložené zákazníkem. Použití Image editoru je zpoplatněno zvlášť dle Ceníku.

“Facebook kampaně” – Doplňková funkce v Aplikaci PPC Bee spočívající v možnosti vytvářet reklamní kampaně pro platformu Facebook. Použití funkce Facebook kampaně je zpoplatněno zvlášť dle Ceníku.

“Feed Scraper” - Doplňková funkce v Aplikaci PPC Bee spočívající v možnosti vytvářet nový datový zdroj z URL sitemapy webové stránky nebo obohacovat již existující datový zdroj o data z webových stránek klienta. Použití Feed Scraperu je zpoplatněno zvlášť dle Ceníku.

“Feed Export” - Doplňková funkce v Aplikaci PPC Bee spočívající v možnosti transformovat vstupní datový zdroj podle požadavků cílové inzertní platformy (např. reklamní systémy, zbožové srovnávače, ...). Použití Feed Exportu je zpoplatněno zvlášť dle Ceníku.

“Ceník” - Ceník jednotlivých služeb zveřejněný na stránkách https://www.ppcbee.com/cs/cenik.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY A JEJÍ VARIANTY

 1. Zákazník se zaregistruje na adrese https://app.ppcbee.com/sign_up pod zvolenou e-mailovou adresou a zvolí si přístupové heslo /dále jen „přístupové údaje“/. V rámci registrace uvede zákazník své identifikační údaje. Případnou změnu těchto údajů je zákazník povinen neprodleně sdělit poskytovateli. Registrací je zákazníkovi vytvořen v Aplikaci PPC Bee uživatelský účet. Již registrací zákazník vyjadřuje souhlas s pravidly užití Aplikace PPC Bee dle těchto obchodních podmínek a zavazuje se dodržovat tyto pravidla v rozsahu, v jakém se na něj vztahují. Okamžikem dokončení registrace uživatelského účtu dochází k uzavření Smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem.
 2. Zákazník se přihlásí pomocí svých přístupových údajů do Aplikace PPC Bee na adrese https://app.ppcbee.com/sign_in. V Aplikaci PPC Bee může zákazník zadávat do rozhraní Aplikace PPC Bee vstupní data o svých produktech a marketingových kampaních, které mají být Aplikací PPC Bee zpracovány. Následně může zákazník propojit svůj PPC účet vedený u třetí strany s Aplikací PPC Bee, přičemž tímto spojením dojde prostřednictvím API rozhraní k synchronizaci reklamních sestav a klíčových slov s požadovanými PPC systémy. Nezávisle může zákazník také aktivovat jednotlivé Doplňkové funkce.
 3. První synchronizací uživatelského účtu s reklamním systémem nebo první aktivací vybrané Doplňkové funkce je zákazníkovi poskytnuta zkušební doba na užívání Aplikace PPC Bee v příslušném rozsahu /dále jen „free trial“/. Free trial je zákazníkovi poskytován jen u vybraných Doplňkových funkcí zdarma na časově omezenou dobu, jejíž délka je uvedena v Ceníku. Pro synchronizaci uživatelského účtu a/nebo aktivaci je nutné nejprve uzavřít Smlouvu. Poskytovatel může free trial na žádost zákazníka prodloužit. Vyprší-li zákazníkovi free trial, aniž by požádal o její prodloužení či řádně zaplatil poplatek dle Ceníku, dojde automaticky k pozastavení synchronizace účtu zákazníka v PPC Bee s reklamními systémy, příp. k zamezení přístupu k Doplňkovým funkcím.
 4. Zákazník má kdykoliv možnost v administraci svého uživatelského účtu provést prvotní nastavení požadovaných parametrů pro fungování Aplikace PPC Bee, které se aplikují na dobu po uplynutí free trial (tj. nastavit požadovanou frekvenci synchronizací/aktualizací datového zdroje a vybrat požadované Doplňkové služby) a doplnit fakturační údaje. Potvrzením (“odkliknutím”) vyplněných fakturačních údajů zákazníkem dochází automaticky k aktivaci základních funkcí Aplikace PPC Bee. V případě potvrzení fakturačních údajů se základní funkce aktivují po uplynutí free trial již automaticky na období jednoho měsíce. Zákazníkovi bude na toto období zaslána faktura. Právo užívat základní funkce Aplikace PPC Bee se následně automaticky prodlužuje vždy na období jednoho kalendářního měsíce až do doby, kdy bude Smlouva ukončena některým z postupů podle čl. VIII. obchodních podmínek. PPC Bee při každém obnovení automaticky vyhodnotí jednotlivé ukazatele pro výpočet ceny způsobem popsaným v čl. VI. těchto podmínek a stanoví cenu za používání Aplikace PPC Bee a jejích Doplňkových funkcí.
 5. Smlouvou se poskytovatel zavazuje zpřístupnit zákazníkovi po časově omezenou dobu k užití Aplikaci PPC Bee, a to pouze k jeho podnikatelským účelům v rozsahu a za podmínek vymezených těmito obchodními podmínkami, zvoleným tarifem a vybranými Doplňkovými funkcemi, a poskytnout související služby podpory. Zákazník se zavazuje platit za ně poskytovateli cenu stanovenou v Ceníku.
 6. Smluvní strany mohou také uzavřít samostatnou smlouvu písemně. V tom případě se použijí ujednání těchto obchodních podmínek o způsobu uzavření smlouvy přiměřeně. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást takové Smlouvy; případná odchylná ujednání v takové smlouvě mají přednost před ujednáním v těchto obchodních podmínkách.

IV. PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ APLIKACE PPC Bee

 1. Vytvoření kampaní bude realizováno v PPC systémech pod účty vlastněnými zákazníkem. Zákazník souhlasí s tím, aby Aplikace PPC Bee přistupovala k jeho účtům skrze API token v případě rozhraní Sklik a skrze přístupový systém OAUTH v případě Microsoft Advertising, Facebook a účtů provozovaných společností Google (např. Google Ads) či případně jiných systémů provozovaných dalšími osobami, jsou-li tyto pro používání Aplikace PPC Bee využívány. V případě Google Ads zákazník souhlasí s propojením jeho Google Ads účtu na "My Client Center" (mcc@ppcbee.com - 958-198-3989) poskytovatele. K propojení bude zákazník vyzván emailem nebo telefonicky ze strany poskytovatele. Toto propojení umožní lepší technickou podporu ze strany PPC Bee a zajištění plné technické podpory u Google Ads účtů.
 2. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb Aplikace PPC Bee nebo vybraných Doplňkových funkcí, pokud je jejich poskytování znemožněno z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň apod.) anebo z důvodu poruchy na straně jiných poskytovatelů, jestliže těmto událostem nebylo možno objektivně zabránit.
 3. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost systémů PPC Sklik, Microsoft Advertising, Facebook a Google systémů (např. Google Ads, Analytics), případně jiných systémů provozovaných dalšími osobami, jsou-li tyto pro používání Aplikace PPC Bee využívány. Nastane-li takový případ, nemá zákazník právo na vrácení uhrazené ceny za poskytování služeb.
 4. Poskytovatel vždy odpovídá zákazníkovi pouze za újmu způsobenou porušením Smlouvy pouze do výše součtu poplatku zaplaceného zákazníkem za služby využívané v posledním měsíci bezprostředně předcházejícímu měsíci, v němž újma vznikla.
 5. Poskytovatel se zavazuje vynaložit maximální úsilí k implementaci změn API rozhraní provozovatelů systémů PPC a provozovatelů systémů, jež využívají doplňkové funkce, v dostatečném předstihu. Poskytovatel však nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost Aplikace PPC Bee, jež má svůj původ v nepredikovaných změnách API rozhraní provozovatelů systémů PPC či provozovatelů systémů, jež využívají doplňkové funkce, jež nemohl poskytovatel ani s vynaložením odborné péče předem implementovat, případně při výpadku API rozhraní těchto provozovatelů. Nastane-li takový případ, nemá zákazník právo na vrácení uhrazené ceny za poskytování služeb.
 6. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou zákazníkem při tvorbě a správě kampaní či způsobenou jím vytvořeným obsahem. Zákazník je vlastníkem autorských práv a/nebo disponuje příslušnými právy k veškerému obsahu (vytvořené texty, klíčová slova, grafické prvky apod.) vloženému z jeho strany do Aplikace PPC Bee. Zákazník odpovídá za obsah jím vytvořených aplikací a správnost údajů v plném rozsahu. V případě, že bude poskytovatel povinen k úhradě újmy způsobené třetí osobě užíváním Aplikace PPC Bee zákazníkem, je zákazník povinen k neprodlené úhradě takové újmy poskytovateli.
 7. Zákazník bere na vědomí, že klíčová slova v kampaních mohou být chráněna např. zapsanou ochrannou známkou a nese výlučnou odpovědnost za jejich užívání v souladu s právními předpisy a prohlašuje, že jejich užíváním nezasahuje do práv třetích osob. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakákoliv porušení práv duševního vlastnictví jakékoliv třetí strany vzniklé v souvislosti se zákazníkem využívanou Aplikací PPC Bee. Zákazník se vzdává práva uplatnit vůči poskytovateli nároky na náhradu škody způsobenou třetím osobám zásahem do práv duševního vlastnictví.
 8. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv dočasnou či trvalou ztrátu, poškození nebo zničení dat zákazníka či třetích osob v souvislosti s využíváním Aplikace PPC Bee (pro účely tohoto odstavce dále jen “incident”), leda by byl incident důsledkem úmyslného jednání poskytovatele. V takovém případě jde o vadné plnění a zákazníkovi vzniká právo žádat slevu z ceny za služby až do výše 100 % z vyúčtované ceny za služby v měsíci, kdy k incidentu došlo.
 9. Zákazník je povinen poskytnout poskytovateli veškerou součinnost nutnou k zajištění řádného poskytování služby a zejména mu pro tuto činnost včas předat veškeré potřebné informace a podklady, o které poskytovatel zákazníka požádá, je-li jejich poskytnutí nezbytné k naplnění účelu Smlouvy.
 10. Zákazník není oprávněn Aplikaci PPC Bee jakkoliv modifikovat, zpřístupňovat třetím osobám, pronajímat, udělit k ní licenci či udělit podlicenci.
 11. Aplikace PPC Bee (app.ppcbee.com) bude dostupná s garancí dostupnosti 99% (lze ověřit na https://synthetics.newrelic.com/report/4Ygev). Plánované výpadky dostupnosti budou hlášeny minimálně 24 hodin dopředu emailem a nebudou plánovány na období státních svátků a významných dnů (např. Vánoce, Black Friday apod.), podle možností budou prováděny především v noci či o víkendech. Při nečekaném výpadku Aplikace bude obnovena plná funkčnost zpravidla do 2 hodin od výpadku.

V. SLUŽBA GARANCE PODPORY

 1. Poskytovatel poskytuje po dobu trvání Smlouvy zákazníkovi technickou podporu.
 2. Poskytovaná podpora řeší dva typy požadavků:
  • Technické problémy
   • Např. chyby synchronizace, špatné načtení datového zdroje, chyby v aplikaci typu 500 apod.
   • Hlásí se pomocí vyplnění formuláře na: http://app.ppcbee.com/support
  • Aplikační dotazy
   • Např. problémy navigace v aplikaci, pomoc s nastavením Aplikace, vysvětlení pojmů apod.
   • Automaticky spadají do závažnosti Normal.
 3. Specifikace podpory:
 4. PPC Bee podpora
  Komunikační kanályformulář, email, chat, Account manager, telefon
  Reakční dobado 3 hodin v pracovní době (9-17 hod CET)
  Doba pro vyřešení požadavkuLowNení stanoveno
  Normal72 hodin až 6 dní
  High36 hodin až 3 dny
  Urgent12 hodin až 1 den
 5. Závažnost požadavku
  • URGENT
   • Technický požadavek se týká problémů s generováním, nebo synchronizací kampaní, generování exportu datových zdrojů či jakékoli jiné závady, která znemožňuje klientovi správně generovat data do reklamních systémů
   • Má nejvyšší prioritu a bude se opravovat přednostně
  • HIGH
   • Technický požadavek se projevuje ve webovém rozhraní PPC Bee a dá se replikovat pro více než jednoho klienta
   • Aplikační dotaz u této úrovně je spojen s fakturací
   • Má vyšší prioritu než požadavek závažnosti Normal a Low.
  • NORMAL
   • Jakákoli chyba, která nespadá do úrovně Urgent, High, and Low.
   • Do tohoto stupně závažnosti spadají Aplikační dotazy
  • Low/Nová funkcionalita
   • Naše podpora také může vyhodnotit, že chyba nahlášená klientem není chyba, ale je to nová funkce, která v té chvíli nepodléhá době opravy chyb, protože to není chyba
   • Není definováno, kdy se na nové funkcionalitě začne pracovat a zda funkcionalitu zařadíme do plánu vývojářských prací
   • Pokud se funkcionalita realizuje, PPC Bee dá vědět klientovi e-mailem
 6. Nemůžeme garantovat funkčnost všech služeb ani stanovenou dobu pro vyřešení chyby v případě, pokud bude chyba zapříčiněna třetí stranou (například Google Ads, Sklik, Microsoft Advertising API, Facebook) nebo u zákazníka (např. nedokážeme stáhnout datový zdroj zákazníka z důvodu chyby na jeho straně, nebo v sobě mají tato data chyby).

VI. ODMĚNA /CENA/ ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena za služby poskytované zákazníkovi dle Smlouvy se v případě základních funkcí Aplikací PPC Bee a Doplňkové funkce Facebook kampaně odvíjí od „spendů“ (tj. útraty za kampaně hrazené provozovatelům jednotlivých marketingových služeb), a zákazníkem požadované frekvence synchronizací. V případě Doplňkové funkce Image editoru se cena odvíjí od počtu exportovaných položek. V případě využití Doplňkové funkce Image editoru u Feed exportů je k ceně připočtena také odpovídající částka za aktualizaci datového zdroje. V případě Doplňkové funkce Feed Scraper se cena odvíjí od počtu aktivních scrapovaných domén a frekvence aktualizací datového zdroje. V případě Doplňkové funkce Feed Export se cena odvíjí od počtu aktivních položek v aktivních feed exportech a frekvence aktualizací datového zdroje. Ceny jsou stanoveny v Ceníku, který poskytovatel zveřejňuje na stránkách https://www.ppcbee.com/cs/cenik. Ceny uvedené v Ceníku jsou uvedeny bez DPH. Poskytovatel je oprávněn jednostranně Ceník upravit či změnit nabídku tarifů; přitom se přiměřeně použijí ujednání těchto podmínek související se změnou těchto obchodních podmínek.
 2. Cena za služby se hradí zpětně. Zákazník je oprávněn kdykoliv zvýšit periodicitu synchronizací/ aktualizací datového zdroje; rozhodným dnem pro stanovení ceny za služby je nastavení pro poslední den předchozího období. Cena za služby je v takovém případě určena metodou high-water mark, tedy podle nejvyššího dosaženého stavu v měsíci a zákazník obdrží fakturu po skončení měsíce. Pro vyloučení pochybností, u Doplňkové služby Feed Scraper je výše měsíční ceny určena podle nejvyššího dosaženého počtu současně scrapovaných domén v měsíci.
 3. Faktury podle předchozího odstavce jsou splatné do 14 dnů od jejich odeslání zákazníkovi. Fakturu zašle poskytovatel zákazníkovi elektronickou poštou na emailovou adresu zákazníka, pod kterou je v Aplikaci PPC Bee registrovaný, popř. na jinou adresu, kterou zákazník uvede. Řádný daňový doklad k platbě provedené na základě zálohové faktury zašle poskytovatel v zákonné lhůtě. Zákazník souhlasí se zasíláním těchto dokladů elektronicky. Za den zaplacení ceny je považován den připsání platby ve prospěch účtu poskytovatele.
 4. V případě prodlení zákazníka s úhradou libovolné platby delším než 14 dní má poskytovatel právo zákazníkovi pozastavit funkci Aplikace PPC Bee. Poskytovateli v případě prodlení zákazníka s úhradou jakékoliv splatné platby vzniká nárok na úhradu smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Splatnost smluvního úroku nastává uplynutím 14. dne od okamžiku, kdy poskytovatel uplatnění úroku z prodlení oznámil zákazníkovi.
 5. Poskytovatel obnoví poskytování služby pozastavené podle předchozího odstavce nejpozději následující pracovní den ode dne, kdy došlo k úhradě všech splatných plateb zákazníka vůči poskytovateli. Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany poskytovatele v důsledku porušení povinností zákazníka nezbavuje zákazníka povinnosti uhradit sjednané platby ani nedává právo na náhradu případných škod.
 6. Poskytovatel je oprávněn po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy se zákazník dostal do prodlení, zrušit uživatelský účet zákazníka a odstranit jeho uživatelská data.

VII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ, POVINNOST MLČENLIVOSTI

 1. Zákazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích a obchodním tajemství poskytovatele a nesdělit je, ani neumožnit k nim přístup, třetím osobám, nebo je nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Poskytovatel pro vyloučení veškerých pochybností označuje za důvěrné následující informace: technické či obchodní údaje poskytovatele nebo jiné informace poskytovatele, které nejsou veřejně dostupné, zejména údaje, know-how, použité počítačové programy, procesy, návrhy, koncepce, specifikace, cenové informace, podnikatelské, finanční a marketingové plány, informace, jiné zákonem chráněné předměty duševního vlastnictví vytvořené poskytovatelem, a další informace, které poskytovatel označí jako důvěrné. Obdobně se zákazník zavazuje chránit přístupové údaje před zneužitím; poskytovatel není povinen nahradit škodu vzniklou případným zneužitím přístupových údajů třetí osobou.
 2. Rovněž poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a obchodním tajemství zákazníka a nesdělit je, ani neumožnit k nim přístup, třetím osobám, nebo je nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na přístupové údaje k účtům zákazníka v PPC systémech, na informace o dosažených výsledcích v rámci PPC kampaní dle smlouvy, včetně počtu prokliků a uhrazené ceně.
 3. Smluvní strany se zavazují zajistit důvěrné informace tak, aby nedošlo k jejich prozrazení třetím osobám a dále se zavazují důvěrné informace nesdělit, nevyzradit nebo nezpřístupnit nebo neumožnit jejich zpřístupnění třetím osobám.
 4. Povinnost zachovávat mlčenlivost ve vztahu k důvěrným informacím, obchodnímu tajemství apod., tj. nesdělit je ani k nim neumožnit přístup třetím osobám, trvá neomezeně dlouho a smluvní strany jsou povinny ji dodržovat i po případném ukončení Smlouvy.
 5. Zákazník dává poskytovateli licence souhlas s použitím jeho osoby vč. případného loga jako obchodní referenci. Je-li logo chráněno průmyslovým právem, poskytuje zákazník poskytovateli k užití loga za tímto účelem bezúplatnou licenci.

VIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ

 1. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, není-li Smlouvou či na základě konsensu stran dohodnuto něco jiného.
 2. Služby budou poskytovatelem zákazníkovi poskytovány po dobu účinnosti Smlouvy. Poskytování služeb však může být poskytovatelem přerušeno:
  • po dobu trvání překážky na straně poskytovatele, která objektivně znemožňuje poskytování některé ze služeb stanovené smlouvou, nebo
  • v dalších případech, v nichž to umožňuje Smlouva nebo obchodní podmínky.
 3. Poskytovatel má právo poskytování služeb dle této Smlouvy jednostranně ukončit a Smlouvu vypovědět v případě, že jednání zákazníka bude znamenat podstatné porušení povinností ze Smlouvy nebo obchodních podmínek vyplývajících. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:
  • prodlení zákazníka s jakoukoli platbou po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
  • opakované neplnění povinností daných Smlouvou a/nebo těmito obchodními podmínkami,
  • používání poskytované služby v rozporu se Smlouvou, s těmito obchodními podmínkami nebo platnými právními předpisy, dobrými mravy a obecně sdílenými etickými hodnotami /např. uploadování pornografie apod.
  • zneužití možnosti měnit periodicitu synchronizací/ aktualizací datového zdroje ve smyslu čl. VI odst. 2 za účelem snížení platby ceny na následující měsíc.
 4. Zákazník má právo Smlouvu vypovědět v případě, že:
  • Aplikace PPC Bee bude opakovaně nedostupná v míře přesahující garanci podle čl. IV odst. 10.
  • Poskytovatel překročí reakční dobu nebo dobu pro vyřešení problému stanovenou v rámci čl. V - Služba garance podpory.
  • Poskytovatel užije přístupové údaje k účtu zákazníka v PPC systémech k jinému účelu, než k plnění Smlouvy.
 5. Výpověď podle odstavců 3 a 4 musí být učiněna písemně a musí být odeslána druhé smluvní straně na email uvedený zákazníkem při registraci (v případě výpovědi poskytovatele) nebo na info@ppcbee.com (v případě výpovědi zákazníka). V případě, kdy je to s ohledem na povahu výpovědního důvodu možné, musí výpovědi předcházet nejméně jedno upozornění s výzvou ke zjednání nápravy.
 6. Účinnost výpovědi podle odst. 3 a 4 nastává dnem následujícím po dni odeslání výpovědi druhé smluvní straně (výpověď je bez výpovědní doby).
 7. Poskytovatel i zákazník jsou oprávněni Smlouvu ukončit bez uvedení důvodu s výpovědní dobou. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď učiněna. Výpověď může zákazník učinit prostřednictvím tlačítka "cancel subscription" v uživatelském nastavení zákaznického účtu, případně e-mailem obdobně jako podle odst. 5. Vypovědět smlouvu podle tohoto odstavce lze také jen částečně, tj. ve vztahu k jednotlivým doplňkovým funkcím.

IX. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.
 2. Pro účely doručování písemností si strany sjednaly, že účinnost jakéhokoliv úkonu je zachována také v případě, kdy jedna strana tento úkon učiní písemně v listinné podobě a zašle jej prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla
 3. Stane-li se kterékoliv ujednání Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na ostatní ujednání Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 4. Smluvní vztah a spory z něho vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Soudem příslušným k řešení sporů z této Smlouvy či se Smlouvou související je obecný soud poskytovatele. Pro případ mezinárodního prvku se jako rozhodné právo sjednává právo České republiky.
 5. Tyto obchodní podmínky nahrazují všechny předchozí smluvní podmínky a nabývají účinnosti dne 16. května 2022.


Předchozí Všeobecné obchodní podmínky do 15. 5. 2022