PPC se mění na Dotidot.

Zjistěte více

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují Všeobecné obchodní podmínky.

Uživatelé tímto berou na vědomí, že použitím webové aplikace PPC Bee, resp. dokončením registračního procesu, potvrzují, že si tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) přečetli a rozumí jim.

I. Úvodní ustanovení

 1. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:
  • Společností společnost PPC Bee s.r.o., IČ 040 38 002, se sídlem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, e-mail: info@ppcbee.com
  • Uživatelem zákazník, kterému společnost poskytuje službu spočívající v užívání aplikace PPC Bee určená pro správu produktových kampaní v PPC systémech
 2. Společnost vyvíjí a poskytuje k užívání webovou aplikaci pro využití v digitálním marketingu zejména pro správu produktových kampaní v PPC reklamních systémech. Aplikace je po přihlášení přístupná prostřednictvím webového rozhraní na adrese http://app.ppcbee.com (dále jen „aplikace“).
 3. Znění Zásad pro ochranu osobních údajů může společnost změnit či doplňovat. O každé takové změně e-mailem informuje uživatele nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li uživatel se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu o poskytování služeb s výpovědní dobou 1 měsíc. Výpověď postačí zaslat e-mailem na adresu info@ppcbee.com.
 4. Na uživatele, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a v neposlední řadě také směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, tzv. ePrivacy směrnice, které při zpracování osobních údajů dle těchto Zásad společnost dodržuje.

II. Nakládání s osobními údaji

 1. Osobní údaje uživatelů může společnost zpracovávat od okamžiku, kdy si uživatel (je-li fyzickou osobou) úspěšně zaregistruje účet, kdy se jakákoli osoba registruje na workshop a/nebo rozhodne stát certifikovaným partnerem, kdy společnost kontaktuje jakákoli osoba prostřednictvím kontaktního formuláře, jakož i v případě, kdy jakákoli osoba zanechá společnosti své údaje pro účely vyrozumívání o budoucích pracovních nabídkách a/nebo při zájmu o již aktivní pracovní nabídku. Společnost v těchto případech vystupuje jako správce osobních údajů.
 2. V případě registrovaných uživatelů má společnost k dispozici jméno, příjmení, registrační a kontaktní e-mail, telefonní číslo, případné údaje patřící firmě uživatele (typ podnikání, název společnosti), a v neposlední řadě také fakturační údaje (bankovní spojení, IČ, DIČ apod.), technické údaje (IP adresy, logovací soubory) a případně údaje poskytnuté společnostmi Facebook a Google (v případě propojení při registraci). Tyto údaje jsou nezbytné, aby společnost byla schopna poskytovat své služby a jsou tak zpracovávány z titulu plnění smluvních povinností společností.
 3. V případě certifikovaných partnerů má společnost k dispozici jméno, příjmení, registrační a kontaktní e-mail, údaje o certifikační zkoušce a případné údaje patřící společnosti (typ podnikání, název společnosti), a dále také informace týkající se přímo certifikovaného partnera, resp. firmy kterou zastupuje (co společnost nabízí, adresa společnosti, webové stránky a kontaktní údaje společnosti). Tyto údaje jsou nezbytné jednak, aby mohla společnost poskytnout propagační služby spojené se složením certifikační zkoušky, má-li o to osoba zájem, a jsou tak zpracovávány z titulu plnění smluvních povinností společností, a dále jednak pro účely pozývání certifikovaných partnerů na další události společnosti v souladu s jejím oprávněným zájmem.
 4. V případě obecného kontaktního formuláře má společnost k dispozici e-mail, IP adresu, čas odeslání a text zprávy odeslané přes kontaktní formulář. Dotaz uživatelů potřebuje společnost zpracovat a alespoň do vyřešení dotazu s uživatelem komunikovat. Takové zpracování je oprávněným zájmem společnosti.
 5. V případě formuláře u aktivních pracovních nabídek má společnost k dispozici jméno, příjmení, telefon, e-mail, údaje obsažené v uživatelském účtu na LinkedIn, IP adresu, čas odeslání a text zprávy odeslané přes formulář a případné další údaje obsažené v přílohách (např. v CV). V takovém případě společnost zpracovává osobní údaje z důvodu předsmluvního jednání ohledně možné spolupráce.
 6. Prostřednictvím webových stránek lze společnosti zanechat e-mail osoby také z důvodu zájmu o nové pracovní nabídky v budoucnu. Tuto možnost společnost poskytuje ve spojení se StartupJobs a společností Datacruit. V obou případech je titulem pro zpracování souhlas dle podmínek vybrané služby, přičemž rozsah údajů odpovídá údajům nezbytným pro zpracování aktivních pracovních nabídek.
 7. Dále lze prostřednictvím webových stránek společnosti zanechat e-mail osoby také z důvodu zájmu o zasílání newsletteru, přičemž titulem zpracování údajů je také souhlas takové osoby. V takovém případě si vedle e-mailu současně uschováme informace o jazykové preferenci newsletteru.
 8. Prostřednictvím webových stránek lze také zaznamenávat údaje o chování uživatele v rámci aplikace a webu (prokliky našich subdomén, nahrávání pohybu napříč našimi stránkami apod.) na základě souhlasu uživatele s cookies pomocí naší cookie lišty a/nebo na základě souhlasu v rámci registrace uživatele (viz Cookie Policy).
 9. Osobní údaje podle předchozích odstavců budou zpracovávány:
  • po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a vybrané údaje až 15 let po jejím skončení pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a uživatelem související se všeobecnými obchodními podmínkami nebo těmito zásadami ochrany osobních údajů (odst. 2);
  • po dobu, po jakou má osoba zájem, aby byla certifikovaným partnerem společnosti a uvedena na webových stránkách společnosti (odst. 3);
  • po dobu vyřízení dotazu a až po dobu 12 měsíců v případě, že bude z povahy dotazu předvídatelné, že bude v budoucnu potřeba se k němu vrátit (odst. 4);
  • po dobu předsmluvního jednání o možné spolupráci a případně i po jeho konci v případě, že je společnosti dán souhlas k dalšímu zpracování (odst. 5);
  • po dobu stanovenou v podmínkách StartupJobs a/nebo po dobu 5 let v případě služby Datacruit, nejpozději však do doby odvolání souhlasu (odst. 6);
  • po dobu 5 let, nejpozději však do doby odvolání souhlasu; udělením nového souhlasu se tento souhlas obnoví na dalších 5 let (odst. 7);
  • po dobu odpovídající době uložení cookies vymezené v naší Cookie Policy, nejpozději však do doby odvolání souhlasu s ukládáním cookies; udělením nového souhlasu se tento souhlas obnovuje, a to i opakovaně (odst. 8).
 10. Uživatel dále bere na vědomí, že mu v rámci oprávněného zájmu společnosti mohou být na e-mailovou adresu společností zasílány novinky, nabídky služeb společnosti, technické informace a provozní informace týkající se poskytování služeb, informace o plánovaných odstávkách aplikace apod. A to po dobu trvání poskytování služeb a 12 měsíců po jeho skončení.
 11. Uživatel, jakož i další osoby, které společnosti sdělují osobní údaje své či třetích osob, jsou oprávněni jakýkoliv souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení podle předchozího odstavce kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@ppcbee.com.
 12. Uživatel bere na vědomí, že po ukončení poskytování služeb a/nebo odvolání souhlasu může společnost osobní údaje trvale a nenávratně anonymizovat tak, že data o užívání aplikace (logovací soubory, prokliky, nahrávky pohybu apod.) nebudou přiřaditelná ke konkrétní fyzické osobě, a anonymizovaná data může zpracovávat bez časového omezení. Tím není dotčeno zpracovávání osobních údajů podle odst. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 9.

III. Další ustanovení o ochraně osobních údajů

 1. Pokud do aplikace uživatelé vyplňují a/nebo jakkoli jinak uživatelé či třetí osoby společnosti sdělují osobní údaje třetích osob, berou na vědomí, že jsou vůči takovým osobám sami správci osobních údajů a odpovídají za zákonnost zpracování. Z tohoto důvodu se pak uživatelé (a případně i další osoby využívající kontaktní formuláře společnosti) zavazují, že společnosti vždy sdělují jen ty údaje třetích osob, u kterých tak mají právo dle platné legislativy učinit, a zároveň souhlasí, že i tyto osobní údaje mohou být společností zpracovávány s pomocí zpracovatelů dle odst. 3.
 2. Uživatel, jakož i další osoby, které společnosti sdělují osobní údaje své či třetích osob, dále berou na vědomí, že společnost vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá uživateli za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
 3. Uživatel, jakož i další osoby, které společnosti sdělují osobní údaje své či třetích osob, berou na vědomí a souhlasí, že společnost využívá služby třetích osob, tzv. zpracovatelů, a to MailChimp, Bloomreach, G Suite a Google Cloud Platform, SmartLook, Zendesk, Pipedrive, Zapier, Integromat, StartupJobs, Datacruit, Cheddar a JIRA, kterým může předávat zpracovávané osobní údaje pro naplnění shora uvedených účelů zpracování. Jejich provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, a může se proto stát, že jsou údaje předávány i mimo Evropský hospodářský prostor, zejména pak do USA. Vedle shora uvedených služeb používáme při recruitingu také služeb společnosti StartupJobs, která nám pomáhá s administrativou v HR procesech. Zpracování osobních údajů těmito třetími stranami se řídí vlastními podmínkami poskytování služeb.
 4. Uživatel, jakož i další osoby, které společnosti sdělují osobní údaje své či třetích osob potvrzují, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné a zároveň se zavazují, že jsou povinni vyrozumět společnost o všech změnách v osobních údajích tak, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na žádost společnost i bez žádosti, dojde-li ke změně údajů.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí.
 6. Společnost nikdy nezpracovává osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.
 7. Společnost, uživatelé, jakož i další osoby, které společnosti sdělují osobní údaje své či třetích osob jsou si povinni vzájemně poskytnout nezbytnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů údajů, a vynaložit maximální úsilí a přijmout taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.
 8. V případě, že by se uživatel a/nebo jakákoli třetí osoba domnívali, že společnost nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat společnost nebo zpracovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@ppcbee.com;
  • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem na adrese info@ppcbee.com, aby společnost zajistila odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Společnost o námitce neprodleně rozhodne. Nevyhoví-li společnost námitce, má subjekt údajů obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo;
  • požádat společnost e-mailem o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, přičemž společnost je mu povinna tuto informaci předat nejpozději do 30 dní.
 9. Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies na jeho zařízení v souladu s Cookie Policy.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Součástí Privacy Policy je Cookie Policy, která popisuje užívání cookies na webu aplikace.
 2. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 3. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. 11. 2022.